31.கடுகுவிதை - BibleUncle Evangelical Media

Tuesday, 1 February 2005

31.கடுகுவிதை


கடுகுவிதை
இது லூக்கா 13:18-19, மாற்கு 4:30-32, மத்தேயு 13:31-32 இல் காணப்படுகிறது. இதில் இயேசு தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை கடுகு விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார்.


உவமை

தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாகும். ஒருவர் கடுகு விதையை எடுத்துத் தம் தோட்டத்தில் இட்டார். அச்சிறிய விதை வளர்ந்து பெரிய மரமாகி பல பறவைகளுக்கு இருப்பிடமும் நிழலும் தருவதாய் இருந்தது

கருத்து
தேவ‌னுடைய‌ ராச்சிய‌ம் கடுகு விதையைப் போல‌ மிக‌ப்பெரிய‌ ந‌ன்மையுள்ள‌ ஈவுக‌ளை உள்ள‌ட‌க்கியுள்ள‌து என‌